Home /شواهد /آفریننده هر چیزدکارت(جابجاشود)

آفریننده هر چیزدکارت(جابجاشود)


"من وجود دارم چه کسی مرا بوجود آورده و چه کسی مرا آفریده است؟؟ من خودم را نیافریده ام؛ پس باید آفریننده ای داشته باشم و این آفریننده باید واجب الوجود باشد و در بوجود آمدن و بقایش به کسی نیاز نداشته و به تمام صفات جمال مزین باشد و این آفریننده الله است آفریننده هر چیز"