این کجا و آن کجا

این کجا و آن کجا
"من هیچ گونه اختیاری در مقایسه میان توحید الله در اندیشه اسلامی و باور سه گانه پرستی مسیحی نداشتم. پی بردم که دیدگاه اخیر بسیار پست تر از اصل توحید اسلامی است. و دقیقا از همین نکته اعتماد خود را به دیانت مسیحی از دست دادم براین اعتبار که ایمان به خداوند نخستین و مهمترین اصل در هر دین است. و اگر ایمان من به خداوند اشتباه باشد, پس تمام فعالیت های من بیهوده بوده و هیچ فایده ای در بر ندارند"

Tags: