بدبختی و تیره روزی دوری از راه سعادت است

بدبختی و تیره روزی دوری از راه سعادت است

بدبختی و تیره روزی دوری از راه سعادت است

راه سعادت در دنیا و آخرت

اسلام برای هر زمان و مکان شایستگی دارد و با فطرت بشری هماهنگ و هم گام است و تغیرات زندگی را مراعات می کند و با پیشرفت وتمدن همراه است و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و غیره ملت ها را درمان می کند، اما بسیاری از مردم ار این راه روشن گمراه شده اند و برخی دیگر به نبرد با آن پرداخته اند و مشغول بدنام و معیوب جلوه دادن آن هستند تا مردم را از آن دور کنند و این سبب بدبختی بسیاری از مردم و جوامع گشته است؛ خداوند متعال سعادت دو سرای را برای کسی که از هدایت او پیروی کند و شریعت او را لازم بگیرد تضمین کرده است و بدبختی، تیره روزی، ذلت و خواری را برای کسی نوشته است که روی برگرداند و تکبر پیشه کند.

$H._G._Wells.jpg*

هربرت جورج ولز

نویسنده و ادیب انگلیسی
بامگاه اسلام
"چه نسل های فراوانی دچار ترس و تیره روزی خواهند شد پیش از این که بامگاه اسلام دوباره بدمد، چیزی که آشکار است و تمام تاریخ به آن سمت می رود و در آن روز صلح بر تمام دنیا و بر دل های آدمیان حاکم خواهد شد

همانا خداوند بشریت را برای پذیرش اسلام مکلف ساخته تا کار و وضع او مرتب و منظم شود و در دنیا و آخرت رستگار گردد و در میان آن دو بدبخت نشود. اما نفس بشری به طبیعتش، تکالیف و قید و بندهایی را که در برایر امیال و شهوات او مانع ایجاد می کند دوست ندارد، اگر چه این تکالیف به نفع او باشند. به همین سبب خداوند بر اهل حق لازم گردانده تا به سوی خیر و حق که خداوند آنها را به آن هدایت کرده دعوت بدهند و آن را به تمام جهانیان عرضه بدارند. همانا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث شد تا سعادتمند شود و به همراه او قومش و همه مردم سعادتمند شوند. خداوند بلند مرتبه می فرماید {قرآن‌ ‌را‌ ‌بر‌ تو نازل‌ نكرديم‌ ‌که‌ ‌به‌ رنج‌ آفتي‌ } [ سوره طه آیه 2]

و همچنین می فرماید {و تو ‌را‌ جز مايه رحمت‌ ‌براي‌ جهانيان‌ نفرستاده‌ايم‌ } [ سوره انبیاء آیه 107]

پس پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و التزام روش او و گام نهادن در مسیری که او رفته است، مصدر سعادت و راه رهایی و نجات است. راه زندگی که خداوند ما را امر کرده است تا در چهارچوب باید ها و نبایدهای آن زندگی کنیم باعث سعادت و خوشبختی در دو جهان است و هر خارج شدنی از این چهارچوب به جز شقاوت و بدبختی در دو جهان نتیجه دیگری دربرندارد. راست گفت خداوند بزرگ آن گاه که فرمود{و ‌هر‌ كس‌ ‌از‌ ياد ‌من‌ رويگردان‌ شود، زندگاني‌اي‌ تنگ‌ خواهد داشت‌ و روز قيامت‌ ‌او‌ ‌را‌ نابينا برانگيزيم‌ (124)گويد: پروردگارا، چرا مرا نابينا برانگيختي‌ حال‌ آنكه‌ [‌در‌ دنيا] بينا بودم‌! (125) فرمايد: بدينسان‌ ‌بود‌ ‌که‌ آيات‌ ‌ما برايت‌ آمد و ‌آنها‌ ‌را‌ فراموش‌ كردي‌ و بدينسان‌ امروز [درباره] تو فراموشي‌ روا داشته‌ شود } [ سوره طه آیه 126] .

چگونه می توان به زندگی پاک و آرامش بخش دست یافت

همانا تفاوت بزرگی است میان مومنی که خداوند در باره او می فرماید {او‌ ‌را‌ ‌به‌ زندگاني‌اي‌ پاك‌ زنده‌ مي‌داريم‌}[ سوره نحل آیه 97]

و میان آن که از یاد و ذکر خداوند رویگردانی اختیار کرده است. خداوند در باره او می فرماید {زندگاني‌اي‌ تنگ‌ خواهد داشت‌}[ سوره طه آیه 124]

زندگی پاکیزه به پیروی از بایدها و نبایدهای خداوند در آشکار و پنهان و اطمینان قلب برای قضای الهی صورت می پذیرد، زیرا او به رعایت و حمایت خداوند زنده می شود. خداوند بلند مرتبه می فرماید {(همان‌) كساني‌ ‌که‌ ايمان‌ آوردند و دلهايشان‌ ‌به‌ ياد ‌خدا‌ آرام‌ مي‌گيرد. بدانيد، دلها ‌به‌ نام‌ ‌خدا‌ آرام‌ مي‌گيرند } [ سوره رعد آیه 28]

پس انعکاس اطمینان قلب بر کردار آدمی آشکار می شود و آنکه زندگی تیره و تار دارد و در تنگی بسر می برد او در طرف دیگر است. همانسان که خداوند متعال در آیه ذیل می فرماید {و ‌هر‌ كس‌ ‌را‌ ‌که‌ بخواهد ‌در‌ بيراهي‌ واگذارد، دلش‌ ‌را‌ سخت‌ تنگ‌ كند ‌که‌ گويي‌ ‌در‌ آسمان‌ بالا مي‌رود. و خداوند بدينسان‌ ناپاكي‌ ‌را‌ ‌بر‌ كساني‌ ‌که‌ ايمان‌ نمي‌آورند، قرار مي‌دهد.} [ سوره انعام آیه 125]

تنگی و بدیختی و تیره روزی او به سبب فقر و بیماری نیست او در تمام کارهایش پریشان حال و مضطرب است، روی آوری دنیا به سوی فرد بدبخت یا پشت کردن آن به او، او را از دایره بدبختی بیرون نمی کند. زیرا سبب بدبختی او این نیست، بلکه اسلوب فکری او سبب این تیره روزی شده است. فقط شاید افزایش مال، یا کم شدن آن، یا تغییر در صحت و سلامتی او و یا بیماریش سبب افزایش بدبختی او شود. خداوند متعال می فرماید ‌{پس‌ مالهايشان‌ و فرزندانشان‌ تو ‌را‌ شگفت‌ زده‌ نكند. جز ‌اين نيست‌ ‌که‌ خداوند مي‌خواهد ‌که‌ ‌با‌ ‌آنها‌ ‌در‌ زندگاني‌ دنيا آنان‌ ‌را‌ عذاب‌ كند و ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ آنان‌ كافر باشند جانشان‌ بيرون‌ رود } [ سوره توبه آیه 55]

و همچنین می فرماید {و مالهايشان‌ و فرزندانشان‌ تو ‌را‌ ‌به‌ شگفت‌ نياورد. جز ‌اين نيست‌ ‌که‌ خداوند مي‌خواهد ‌با‌ ‌آن‌ ‌در‌ دنيا آنان‌ ‌را‌ عذاب‌ دهد و جانهايشان‌ ‌در‌ حال‌ كفر بيرون‌ رود } [ سوره توبه آیه 85]

بدبختی و تیره روزی بشر به ثروت و فقر یا صحت و بیماری یا آزمایشی در زندگی دنیا مربوط نمی شود. بدبختی به سبب دوری از خداوند و منحرف شدن از راه او و منقطع شدن رابطه بین او و خداوند بوجود می آید. آن گاه که زکریا با دعایش به خداوند توسل جست؛ گفت {و پروردگارا [هرگز] ‌در‌ دعايت‌ نااميد نبوده‌ام‌ } [ سوره مریم آیه 4]

همانا در گذشته تو مرا عزت و اکرام نموده و دعای مرا اجابت کرده ای این بار نیز مرا به اجابت کردن مسرور ساز و این قضیه فقط برای زکریا نیست. بلکه خدای عزو جل به ما خبر داد و فرمود {و چون‌ بندگانم‌ درباره ‌من‌ ‌از‌ تو بپرسند، [بگو:] ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ ‌من‌ نزديكم‌. دعاي‌ دعا كننده‌ ‌را‌ هنگامي‌ ‌که‌ مرا [‌به‌ دعا] بخواند، روا مي‌دارم‌. ‌پس‌ بايد ‌که‌ ‌از‌ ‌من‌ فرمان‌ پذيرند و ‌به‌ ‌من‌ ايمان‌ آورند ‌باشد‌ ‌که‌ راه‌ يابند } [ سوره بقره آیه 186]

تا زمانی که رابطه میان بنده و خدایش برقرار است سعادت و خوشبختی او محقق می شود و بدبختی او زمانی آغاز می گردد که این رابطه قطع شود و به اندازه کوتاهی انسان در انجام دستورات خداوند اضطراب و خلل در روح و روان و زندگی او بوجود می آید.

به همین سبب خداوند هدایت و رحمت و گمراهی و بدبختی را در کنار هم می آورد. از نمونه نخست این آیه است {اينانند [استوار] ‌بر‌ هدايت‌ ‌از‌ [سوي‌] پروردگارشان‌ و اينانند ‌که‌ رستگارند } [ سوره بقره آیه 5]

و کلامش که می فرماید {اينانند ‌که‌ ‌از‌ جانب‌ پروردگارشان‌ درودها و رحمتي‌ ‌بر‌ آنان‌ ‌است‌ و همينان‌ رهيافته‌اند } [ سوره بقره آیه 157]

و همچنین کلام خداوند که می فرماید {پس‌ ‌اگر‌ ‌از‌ [سوي‌] ‌من‌ هدايتي‌ برايتان‌ بيايد، ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ ‌از‌ هدايت‌ ‌من‌ پيروي‌ كند، گمراه‌ نمي‌شود و ‌به‌ رنج‌ نيفتد } [ سوره غافر آیه 67]

هدایت: بازداشتن او از گمراهی است و رحمت: بازداشتن او از بدبختی و تیره روزی و این آن چیزی است که خداوند متعال در آغاز سوره طه آورده است {قرآن‌ ‌را‌ ‌بر‌ تو نازل‌ نكرديم‌ ‌که‌ ‌به‌ رنج‌ آفتي‌ } [ سوره طه آیه 2-1]

فرو فرستادن قرآن و دور شدن بدبختی از او را، در کنار هم گرد آورد. همانگونه که در انتهای سوره در حق پیروانش گفت {گمراه‌ نمي‌شود و ‌به‌ رنج‌ نيفتد } [ سوره طه آیه 123]

$Bernard_Shaw.jpg*

برنارد شاو

نویسنده انگلیسی
نجات دهنده انسانیت
"منصفانه است که محمد را نجات دهنده انسانیت بنامیم و من بر این باورم که اگر مردی چون او زمام امور دنیای جدید را عهده دار شود در حل مشکلات آن موفق خواهد شد و صلح و سعادت بر آن حکمفرما خواهد شد"

هدایت، فضل، نعمت و رحمت با هم متصل اند و از یکدیگر جدا نمی شوند. همان گونه که گمراهی و بدبختی به هم متصل اند و از یکدیگر جدا نمی شوند. خداوند متعال می فرماید {به‌ راستي‌ گناهكاران‌ ‌در‌ گمراهي‌ و گرفتار آتشند } [ سوره قمر آیه 47]

آتشی که در این سوره سعر نامیده شده است، عذابی است که اوج بدبختی و تیره روزی در آن قرار دارد و در برابر سرانجام گناهکاران، خداوند متعال سرانجام پرهیزکاران را در همین سوره چنین می آورد {بي‌ گمان‌ پرهيزگاران‌ ‌در‌ باغها و [‌در‌ جوار] جويباران‌ خواهند ‌بود‌ } [ سوره قمر آیه 55-54]

پس راه سعادت و خوشبختی این است اگر می خواهی آن را بپیمایی و از آن پیروی کنی. این راهی نیست که بر اساس خرافات و بدعات روحی یا براساس فکر مجرد استوار باشد. راه سعادت و خوشبختی این است و راه دانش و تمدن نیز همین است..
Tags: