Home /አስረጅ /ጃክ ሪሳር /የነቢያዊው ሱንና አሰባሰብ

የነቢያዊው ሱንና አሰባሰብ


‹‹በስብስባቸው ሱንናን የሚመሰርቱት እነዚህ ሐዲሶች በአመራረጣቸው ላይ ጥብቅ የሆነ ከፍተኛ ፍተሸ ከማድረግ ጋር በነቢዩ ባልደረቦች ተዘግበው ወይም ከነሱ ተላልፈው የተጠናቀሩ ናቸው።››