Home /አስረጅ /ወናው ዓለም

ወናው ዓለም


‹‹ወደ ቀድሞ ስነ ምግባራቸው ከመመለስ ግዴታ ጋር፣ሙስሊሞች ስልጣኔያቸውን ቀደም ሲል ባሰራጩበት ፍጥነት ዛሬም ማሰራጨት ይችላሉ፤ይህ ወና ዓለም በስልጣኔያቸው መንፈስ ፊት መቆም የሚችል አይደለምና።››