Home /አስረጅ /የሰብአዊ መብቶች ድርጅት /ሰዎች ሁሉ እኩል ናቸው

ሰዎች ሁሉ እኩል ናቸው


‹‹ሰዎች ሁሉ በክብርና በመብቶች ነጻና እኩል ሆነው አእምሮና ሕሊና ተሰጥተዋቸው ይፈጠራሉ፤በመሆኑም አንዳቸው ከሌላው ጋር በወንድማዊ የአብሮነት መንፈስ መነዋነዋር ይኖርበታል።››